Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ


Açıklama: PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ
Kategori: GENEL HABERLER
Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2016
Geçerli Tarih: 25 Kasım 2017, 00:02
Site: Karaman Türk Eğitim-Sen
URL: http://www.karamanturkegitimsen.org/haber_detay.asp?haberID=638


      Okul müdürleri tarafından yapılan performans değerlendirmesine itiraz etmek ve dava açmak isteyenler için örnek dilekçe metinleri aşağıdan kopyalayıp kullanabilirsinzi.

........................................................MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İTİRAZ EDEN                    : İsim/Soyisim

 

KONU                                   :2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda tarafıma verilen performans değerlendirme puanına itirazlarımın sunulması

 

TEBLİĞ TARİHİ                :……./..…../2016

 

AÇIKLAMALAR               :…… İli ……….. İlçesi ......Müdürlüğünde ……….. Öğretmeniolarak görev yapmaktayım.

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. Maddesi gereğince,2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yönetmelik ekinde yer alan EK-3 değerlendirme formu üzerinden hakkımda yapılan performans değerlendirmesinde ………..puanla değerlendirilerektarafıma düşük puan verilmiştir.

Öğretmenlerin ders yılı içindeki başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere yapılması amaçlanan değerlendirmede, EK-3 değerlendirme formunda yer alan kriterler yönünden düşük puan verilerek değerlendirilmemi gerektirecek hiçbir somut ve haklı gerekçe bulunmadığı halde tarafıma düşük puan verilmiştir. Hakkımdaki performans değerlendirmesi objektif ve tarafsız şekilde gerçekleştirilmemiştir.2015-2016 eğitim-öğretim yılında düşük puanla değerlendirilmemi gerektirecek hiçbir somut bilgi ve belge bulunmamaktadır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında düşük puanla değerlendirilmemi gerektirecek hiçbir somut belge ve haklı gerekçe bulunmadığından, yapılan değerlendirme objektif ve adil değildir. Yönetmeliğin 54. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince, performans değerlendirmeleri öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınacaktır. Performans değerlendirmesinde başarılı sayılmadığım için başarı belgesi almam mümkün olamayacaktır.  Bu sebeple, somut belgeye ve haklı gerekçeye dayanmayan performans değerlendirme puanımın yeniden değerlendirilerek mağduriyetimin önlenmesi hakkaniyet gereğidir.

 

SONUÇ                     : Yukarıda izah edilen nedenlerle, 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda performans değerlendirme puanımın düşük değerlendirilmesine ilişkin işlemin geri alınarak,performans değerlendirme puanımınitirazlarım doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. ..…/……./2016

 

 

 

 

AD/SOYAD

İmza…………….İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

DAVACI                               :  İsim- SoyisimT.C.No:………….

                                                Adres:………………..

 

DAVALI                               :………….Kaymakamlığı

 

T.KONUSU                          :………Öğretmeni olarak görev yapmakta olduğum…… İli ……….. İlçesi ......Müdürlüğünde eğitim kurumu müdürü tarafından 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda tarafım hakkında yapılan performans değerlendirmesinde ……… puan verilmesine ilişkin işleme yapılan itirazın reddine dair işlemin  iptalitalebinden ibarettir.

 

T.TARİHİ                             :……………..

 

AÇIKLAMALAR               :…… İli ……….. İlçesi ......Müdürlüğünde ……….. Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. Maddesi gereğince eğitim kurumu müdürü tarafından Ek-3 değerlendirme formu üzerinden yapılan değerlendirmede tarafıma düşük (……puan) verilmiştir. Bu işleme karşı yaptığım itiraz ise reddedilmiştir. Dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından iptali hakkaniyet gereğidir. Şöyle ki;

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin;

“Değerlendirme ölçütleri” başlıklı;

MADDE 54 – “(1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir.

(3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il millî eğitim müdürü sorumludur.

(4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.

(5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.” Şeklindedir.

Yönetmelik hükmü gereğince, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yönetmelik ekinde yer alan EK-3 değerlendirme formu üzerinden hakkımda yapılan performans değerlendirmesinde ………..puanla değerlendirildim. Tarafıma verilen puan objektif ve adil bir şekilde belirlenmemiştir. Yıl içindeki başarı, verimlilik ve gayretlerimi yansıtmamaktadır.

EK-3 değerlendirme formunda yer alan kriterler yönünden düşük puan verilerek değerlendirilmemi gerektirecek hiçbir somut ve haklı gerekçe bulunmadığı halde tarafıma düşük puan verilmesi eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırıdır. Hakkımdaki performans değerlendirmesi objektif ve tarafsız şekilde gerçekleştirilmemiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında düşük puanla değerlendirilmemi gerektirecek hiçbir somut bilgi ve belge bulunmadığı gibi hakkımda açılmış bir disiplin soruşturması ya da verilmiş bir disiplin cezası da sözkonusu değildir.

Tarafımı düşük puanla değerlendiren davalı idarenin öncelikle başarısızlığıma ve yetersizliğime ilişkin değerlendirmelerinin dayanağı olan somut bilgi ve belgeleri sunması gerekmektedir. Mahkemenizce idareden bu belgeler istendiği takdirde, yapılan değerlendirmenin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı, objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu açıkça anlaşılacaktır.

Yönetmeliğin 54. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince, performans değerlendirmeleri öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınacaktır. Performans değerlendirmesinde başarılı sayılmadığım için başarı belgesi almam mümkün olamayacaktır.  Bu sebeple, somut belgeye ve haklı gerekçeye dayanmayan performans değerlendirme puanımın iptali hakkaniyet gereğidir.

Yukarıda izah edilen sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur. Takdir şüphesiz Sayın Mahkemenizindir.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : T.C. Anayasası vs ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER        : Hizmet belgesi, değerlendirme formu vs yasal deliller

 

 

SONUÇ VE TALEP                       :Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;

 

1-………Öğretmeni olarak görev yapmakta olduğum…… İli ……….. İlçesi ......Müdürlüğünde eğitim kurumu müdürü tarafından 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda tarafım hakkında yapılan performans değerlendirmesinde ……… puan verilmesine ilişkin işleme yapılan itirazın reddine dair işlemin iptaline,

 

2-Tüm yargılama harç ve masrafların karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

İsim- Soyisim

 

 

 

 

 

EKLER: Hukuki deliller bölümünde sayılanlarSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster
 

cialis generico viagra generico cialis precio precio viagra cialis generico cialis sin receta viagra pfizer comprar lovegra levitra generico kamagra gel kamagra gel viagra precio viagra generico viagra o cialis kamagra 100 kamagra gel michael kors greece nike greece polo ralph lauren greece