Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!


Açıklama: Eyleme katılan arkadaşlarımıza saygıyla duyurulur.
Kategori: DUYURULAR
Eklenme Tarihi: 26 Şubat 2014
Geçerli Tarih: 25 Kasım 2017, 09:49
Site: Karaman Türk Eğitim-Sen
URL: http://www.karamanturkegitimsen.org/haber_detay.asp?haberID=148


     Türk Eğitim-Sen tarafından ülke genelinde MEB Yasa Tasarısını protesto etmek amacıyla 26 Şubat 2014 tarihinde 1 (bir) gün iş bırakma eylemine katılan arkadaşlarımız Yarın(27/02/2014 Perşembe) saat 10.00'a kadar aşağıdaki savunma metnini doldurup okul idarelerine vereceklerdir.Eyleme katılan arkadaşlarımıza saygıyla duyurulur.
 
NOT:Değerli üyelerimiz aşağıdaki savunma metnini kopyalayıp word sayfasına yapıştırarak çıktı alıp çoğaltabilirsiniz.
 
TES Karaman Yönetim Kurulu Adına
Ziya HOTAMIŞLI
 
 
                                                  SAVUNMA
    Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen tarafından ülke genelinde MEB Yasa Tasarısını protesto etmek amacıyla 26 Şubat 2014 tarihinde 1 (bir) gün iş bırakma eylemi kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda tüm illerde 1 (bir) gün iş bırakma eylemi yapılmıştır. Bu eyleme katılma sebebim, sendikam tarafından alınmış olan karara uymak ve sendikal hakkımı kullanmaktır.
     Sendikalar, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve meslekî hak ve menfaatlerini korumanın yanı sıra, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan sivil toplum kuruluşları olmaları nedeniyle toplumsal bir role de sahiptir. Bu nedenle çalışanların haklarını korumak amacıyla eylem yapabilmelerinin önüne geçilemez. Sivil toplum örgütü olarak demokratik sistemin en önemli unsurlarından birisi olan sendikaların, çalışanların haklarını ilgilendiren konularda tepkisini göstermek amacıyla sendikal eylem kararı alması kaçınılmazdır. Sendikalar eylemde bulunma yetkilerini, ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden almaktadırlar.
     Danıştay 12. Dairesinin 2004/4148Esas, 2004/4209 Karar sayılı kararında “….davacının, üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak …….. tarihinde 1 gün göreve gelmemek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu durumda, sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, 657 sayılı kanunun 125/C-b maddesinde öngörülen "özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek" fiilinin sübuta ermediği sonuç ve kanaatine varıldığından, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 Anayasa tarafından güvence altına alınan sendikal faaliyetlerinin engellenmesi, suç unsurunu oluşturur. Türk Ceza Kanunu’nun “Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi” başlıklı; MADDE 118. - (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”denilmektedir.

 Üyesi bulunduğum sendika tarafından alınan karar doğrultusunda katıldığım eylem sebebiyle tarafıma herhangi bir ceza verilmesi ve bu cezanın uygulanması hukuka aykırı olduğu gibi bu cezayı verenler hakkında da TCK’nın 118. maddesi gereğince işlem yapılması gerekecektir.

     Gereğini arz ederim.

 

 

 

     Adres:                                                             …./02/2014

 

                                                                             Ad-Soyad

                                                                                                                     

                                                                                            


Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster
 

cialis generico viagra generico cialis precio precio viagra cialis generico cialis sin receta viagra pfizer comprar lovegra levitra generico kamagra gel kamagra gel viagra precio viagra generico viagra o cialis kamagra 100 kamagra gel michael kors greece nike greece polo ralph lauren greece